Khóa luận Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức Co 2+ - Axit citric và gắn phức trên nền polime hữu cơ để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu của nước thải dệt nhuộm bằng H2O2

Số trang: 63
Loại file: pdf
Lượt xem 174
Lượt tải 63

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:08

Mô tả :Môi truờng có vai trò đặc biệt đối với sự sống của con nguời. Con nguời sống tồn tại và phát triển đuợc là nhờ có bầu không khí, nguồn nuớc, môi truờng đất và cảnh quan trong sạch, không bị ô nhiễm. Nếu môi truờng bị ô nhiễm thì sức khoẻ, sự sống của con nguời trong môi truờng đó tất yếu cũng bị huỷ hoại. Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Việt Nam đã thúc đẩy sự phát triển nền kinh tếđất nuớc. Sự hoạt động của hơn 500.000 nhà máy và hơn 1.000 bãi rác đô thịcủa Việt Nam, hàng ngày thải ra môi truờng một luợng nuớc thải rất lớn. Trong đó, ngành công nghiệp dệt may cũng có tác động tiêu cực đến môi truờng nhất là công đoạn nấu, tẩy và nhuộm. Đặc biệt nuớc thải công đoạn nhuộm còn chứa các chất hữu cơ khó phân hủy và các nhóm chức mang màu có cấu trúc bền vững. Vì vậy, du luợng của chúng trong nuớc thải gây ô nhiễm trầm trọng đến môi truờng, ảnh huởng đến động thực vật thủy sinh và là tác nhân gây ung thu cho con nguời và động vật.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức Co 2+ - Axit citric và gắn phức trên nền polime hữu cơ để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu của nước thải dệt nhuộm bằng H2O2