Đồ án Nhận dạng biển chỉ dẫn dịch sang tiếng việt bằng PCA

Số trang: 16
Loại file: pdf
Lượt xem 1871
Lượt tải 230

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:00

Mô tả :Nhận dạng ký tự là bài toán đang thu hút đƣợc nhiều sự quan tâm và nghiên cứu. Qua đó em cũng muốn tham gia nghiên cứu về bài toán nhận dạng ký tự bằng phƣơng pháp phân tích thành phần chính gọi tắt là PCA và phát triển sâu hơn khi tham gia xây dựng ứng dụng “Nhận dạng biển chỉ dẫn và dịch sang tiếng việt” trơng đợt làm luận văn này. Đề tài tập trung vào việc nhận dạng các từ trên biển chỉ dẫn rồi dịch sang tiếng việt. Ứng dụng một phần nào đó góp phần nào đó vào việc tách ký tự ra khỏi vùng ảnh, nhận dạng ảnh ký tự, rồi cuối cùng mang đi dịch nghĩa. Cái đích cuối cùng là một quá trình nghiên cứu với mục đích mang lại cho ngƣời dùng nhanh chóng dịch đƣợc nghĩa của từ (cụ thể là từ tiếng anh) nằm trên bất ký biển chỉ dẫn nào.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đồ án Nhận dạng biển chỉ dẫn dịch sang tiếng việt bằng PCA