Khóa luận Thực trạng sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu của các hộ diêm dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Số trang: 112
Loại file: doc
Lượt xem 233
Lượt tải 16

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:56

Mô tả :TÓM TẮT KHÓA LUẬN Nghề muối ở huyện Lộc Hà đã có truyền thống sản xuất từ lâu đời, trải qua bao nhiêu thăng trầm sản xuất muối theo thủ công, lạc hậu, gặp nhiều khó khăn, diện tích sản xuất ngày một giảm. Xuất phát từ những thực tế đó tôi đi tìm hiểu về "Thực trạng sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu của các hộ diêm dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh". Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: i) Góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu; ii) Tìm hiểu thực trạng sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu của các hộ diêm dân trên địa bàn huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh; iii) Phân tích các thuận lợi, khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu của các hộ diêm dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh; iv) Đề xuất các định hướng và giải pháp chính nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu của các hộ diêm dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu, tiếp cận có sự tham gia, tiếp cận theo vùng và theo phương thức sản xuất của hộ, phương pháp thu thập thông tin thứ cấp, sơ cấp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Khóa luận Thực trạng sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu của các hộ diêm dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh