Kinh tế hộ nông dân và nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ nông dân

Số trang: 22
Loại file: doc
Lượt xem 107
Lượt tải 22

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:30

Mô tả :Là một nước nông nghiệp, trong quá trình Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Hơn mười năm qua, thực hiện đường lối chính sách đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định rõ tầm quan trọng của nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước vẫn cố gắng đầu tư cho lĩnh vực này bằng các nguồn vốn: ngân sách Nhà nước, vốn từ các thành phần kinh tế khác, đầu tư từ nước ngoài nhưng trong đó ngân sách Nhà nước có vai trò lớn nhất ( chiếm 27% tổng đầu tư ), đồng thời có các chính sách ưu tiên và điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nông thôn ở nước ta.Theo định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta, kinh tế hộ nông dân và nền kinh tế nhiều thành phần tồn tại lâu dài trong quá trình Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, mội thành phần kinh tế đều có vai trò, vị trí quan trọng và đều được khuyến khích phát triển theo định hướng XHCN. Có thể thấy rằng kinh tế hộ nông dân không thể tách rời nền kinh tế quốc dân, nó chính là bộ phận quan trọng hợp thành của nền kinh tế quốc dân.Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về loại hình kinh tế này nên em đã chọn đề tài tiểu luận: “Kinh tế hộ nông dân và nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ nông dân”.Trong phạm vi của tiêu luận em chỉ đi vào phân tích những khái niệm cơ bản về loại hình kinh tế hộ nông dân và nguồn vốn ( nguồn vốn tài chính ) để phát triển nó mà không đi sâu vào phân tích những vấn đề khác. Kết cấu của tiểu luận gồm 2 phần:1. Vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân2. Vấn đề nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ nông dân.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Kinh tế hộ nông dân và nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ nông dân

Tài liệu liên quan