Luận án Các giải pháp phát triển bền vững vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam

Số trang: 27
Loại file: pdf
Lượt xem 2394
Lượt tải 297

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:38

Mô tả :Sự phát triển kinh tế của quốc gia gắn liền với sự phát triển của hệ thống giao thông vận tải.Giao thông vận tải cũng tác động rất lớn đến sự phát triển về kinh tế, xã hội, môi trường của mỗi quốc gia.Với tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay, đặt ra rất nhiều thách thức đối với sự phát triển của ngành giao thông vận tải. Đặc biệt trong lĩnh vực vận tải, sự tăng nhanh về nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực đô thị cũng như giữa các tỉnh, thành phố khác nhau đã làm xuất hiện các hiện tượng phát triển thiếu tính bền vững trong vận tải hành khách. Hiện nay trên thế giới, nghiên cứu phát triển bền vững vừa là yêu cầu vừa là mục tiêu của các quốc gia.Xu hướng nghiên cứu này đã được tiến hành ở nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế các nước. Tại Việt Nam, nghiên cứu phát triển bền vững cũng không nằm ngoài quy luật chung của thế giới. Phát triển bền vững cho các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế đã được chính phủ đề cập trong nhiều cuộc họp, nhiều văn bản chỉ đạo điều hành.Trong lĩnh vực giao thông vận tải đã có một số văn bản quy phạm pháp luật đề cập đến vấn đề phát triển bền vững.Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể về phát triển bền vững cho hoạt động vận tải đặc biệt là vận tải hành khách bằng ô tô tại Việt Nam. Với yêu cầu của thực tiễn xã hội, cũng như với mục đích đóng góp một phần công sức nghiên cứu cho sự phát triển chung của ngành giao thông vận tải, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu theo hướng phát triển bền vững vận tải hành khách bằng ô tô. Kết quả nghiên cứu của luận án là một cơ sở khoa học, là tài liệu tham khảo để các nhà quản lý, các doanh nghiệp trong ngành vận tải có định hướng phát triển theo hướng bền vững

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Các giải pháp phát triển bền vững vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam