Luận án Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng Thanh Nghệ Tĩnh

Số trang: 226
Loại file: pdf
Lượt xem 347
Lượt tải 32

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 00:04

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤ P THIẾ T CỦ A ĐỀ TÀI LUÂṆ Á N Phát triển kinh tế trên quan điểm liên kết vùng đã được quan tâm từ thế kỷ XIX và đạt được nhiều thành tựu [55]. Liên kết vùng được nghiên cứu nhằm xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, đầu tư, dịch vụ công, chính sách đặc thù của mỗi vùng [103]. Xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, một số quốc gia đã bắt đầu tiến hành liên kết các vùng kinh tế nhỏ lẻ để cạnh tranh tốt hơn. Ở Việt Nam, liên kết vùng đã được các nhà lãnh đạo đề cập trong các định hướng phát triển kinh tế của quốc gia từ những năm 1996 tại Đại hội VIII của Đảng, nhiều tổ chức và ban chỉ đạo đã được thành lập sau đó nhằm tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển liên vùng. Năm 2016, liên kết vùng đã được thí điểm áp dụng trong chính sách phát triển kinh tế của vùng Sông Cửu Long với nguyên tắc và các bước cụ thể [74].

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng Thanh Nghệ Tĩnh