Luận án Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hoá vật chất và năng lượng trong dạy học sinh học ở trường phổ thông

Số trang: 186
Loại file: pdf
Lượt xem 2003
Lượt tải 248

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:34

Mô tả :Nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công ngh ệ, khoa học giáo dục và sƣ̣ cạnh tranh quyết liệt trên nhiều lĩnh vực giữa các quốc gia đòi hỏi giáo dục phải đổi mới. Xu thế chung của thế giới khi bƣớc vào thế kỉ XXI là tiến hành đổ i mớ i mạnh me hay cải cách giáo dục. Luật Giáo dục 2005, khẳng định: “Phƣơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” [48, tr.8]. Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI (ngày 04/11/2013) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đề ra mục tiêu đối với giáo dục phổ thông: “Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, . Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tƣởng, truyền thống, . năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời” [16, tr.15]. Nghị quyết cũng đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu, đó là: “Tiếp tục đổi mới mạnh me phƣơng pháp dạy và học theo hƣớng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của ngƣời học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để ngƣời học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực” [16, tr.19].

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hoá vật chất và năng lượng trong dạy học sinh học ở trường phổ thông

Tài liệu liên quan