Luận án Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán tại Việt Nam

Số trang: 298
Loại file: pdf
Lượt xem 755
Lượt tải 88

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 20:55

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Kể từ những năm đầu của thập niên 90 đã có hàng loạt những nhà nghiên cứu mở đường cho việc xem xét mối quan hệ mơ hồ giữa sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK). Những nhà tiền bối mở đường cho các nghiên cứu này là Bencivenga và Smith (1991) [56], King và Levine (1993) [92], Andriy Gamolya (1996) [48], Demirgiic-Kunt và Levine (1995) [65], Levine và Zervos (1996) [98], Levine và cộng sự (1998) [99], Rousseau và Wachtel(2001) [121], Beck và Levine (2002) [55], Adjasi (2009) [46], Rousseau và Xiao (2007) [121], Seetanah (2008) [131]. Trong đó phần lớn các nghiên cứu này đều khẳng định vai trò có ý nghĩa của TTCK đối với tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, cũng tồn tại một vài nghiên cứu cho rằng không có mối quan hệ trong tăng trưởng kinh tế và TTCK cả về nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, đó là nghiên cứu của Bencivenga và Smith (1991) [56], Demirguc–Kunt và Levine (1995) [65], Adjasi (2009) [46].

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán tại Việt Nam