Luận án Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên trữ lượng vàng gốc vùng Phước Sơn - Quảng Nam

Số trang: 84
Loại file: pdf
Lượt xem 122
Lượt tải 84

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:24

Mô tả :Vùng Phước Sơn tỉnh Quảng Namcó cấu trúc địa chất phức tạp, biểu hiện khoáng sản khá phong phú; đặc biệt là vàng gốc. Kết quả tìm kiếm, thăm dò, khai thác của Công ty vàng Phước Sơn trong những năm gần đây cho thấy vùngcó tiềm năng lớn về vàng gốc với những biểu hiện khoáng hoá, điểm quặng, mỏ quặng có quy mô khác nhau, phân bố trong các trầm tích biến chất hệ tầng Núi Vú. Vấn đề nghiên cứu đặc điểm quặng hoá và lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc trong vùng chưa được quan tâm đúng mức. Để làm sáng tỏ đặc điểm quặng hoá vàng gốc;đặc biệt là việc lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng phù hợp, làm cơ sở định hướng cho công tác thăm dò,khai thác là nhiệm vụ cần thiết. Luận án dành học vị tiến sĩ Địa chất với đề tài “Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng Phước Sơn -Quảng Nam” được NCS lựa chọn nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu do thực tế đòi hỏi.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên trữ lượng vàng gốc vùng Phước Sơn - Quảng Nam