Luận án Phát huy vai trõ chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Số trang: 191
Loại file: pdf
Lượt xem 885
Lượt tải 107

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 06/11/2018 12:40

Mô tả :Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương của Đảng ta, có ý nghĩa to lớn và tác động toàn diện đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau. Trong đó, nông dân được xác định vừa là chủ thể trực tiếp tham gia vừa là chủ thể thụ hưởng những thành quả từ phong trào này. Vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM là vô cùng to lớn. Hiệu quả đạt được từ việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong XDNTM đem lại lợi ích trên nhiều phương diện khác nhau. Với nông dân, thông qua phong trào XDNTM là cơ hội để từng chủ thể nông dân khẳng định quyền làm chủ, kiến tạo cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc một cách bền vững. Với xã hội, có phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân sẽ là nhân tố cơ bản đem đến sự phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn nông thôn

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận án Phát huy vai trõ chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay