Luận văn Bài toán ngược trong lý thuyết nhiệt

Số trang: 197
Loại file: pdf
Lượt xem 397
Lượt tải 40

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:08

Mô tả :Cùng với bài toán cho phương trình sóng và phương trình thế vị, các bài toán nhiệt là một trong những bài toán cổ điển có nhiều ứng dụng trong khoa học kỹ thuật. Bài toán liên quan tới vấn đề truyền nhiệt đã được khảo sát từ thời Fourier trong thế kỷ 19. Trong cơ sở dữ liệu của AMS hiện nay, số lượng bài báo có từ khóa “heat equation” lên tới trên năm ngàn bài. Trong số đó, khá nhiều bài toán nhiệt ngược được khảo sát (xem [16, 1, 50, 51] và các tài liệu tham khảo trong đó). Theo sự tổng kết của O. M. Alifanov (xem [1], trang 13), có bốn loại bài toán nhiệt ngược 1. Bài toán nhiệt ngược thời gian (retrospective heat conduction problem hay backward problem): xác định nhiệt độ của thời điểm ban đầu từ phân bố nhiệt độ tại thời điểm cuối, 2. Bài toán biên ngược (boundary inverse problem): xác định sự phân bố nhiệt độ hay thông lượng nhiệt trên biên của vật dẫn nhiệt

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Bài toán ngược trong lý thuyết nhiệt