Đề tài Các chỉ tiêu hóa học trong nước

Số trang: 29
Loại file: ppt
Lượt xem 1335
Lượt tải 163

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:14

Mô tả :Độ kiềm toàn phần là tổng hàm lượng của các ion hyđrocacbonat (HCO3-), hyđroxyl (OH-) và ion muối của các axit khác. Ở nhiệt độ nhất định, độ kiềm phụ thuộc vào độ pH và hàm lượng khí CO2 tự do có trong nước. Độ kiềm là một chỉ tiêu quan trọng trong công nghệ xử lý nước. Để xác định độ kiềm thường dùng phương pháp chuẩn độ mẫu nước thử bằng axit clohydric.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Các chỉ tiêu hóa học trong nước