Luận văn Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty Việt Thắng

Số trang: 113
Loại file: pdf
Lượt xem 1558
Lượt tải 184

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 20:05

Mô tả :TÓM TẮT Đề tài “ Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Tổng Công Ty Việt Thắng” đƣợc tiến hành nghiên cứu từ tháng 06 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015. Mục tiêu của đề tài là góp phần hệ thống hóa các cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp. Tập trung làm rõ tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp thông qua 5 thành tố cấu thành là: văn hóa thƣơng hiệu, văn hóa tổ chức, văn hóa kinh doanh, văn hóa giao tiếp và văn hóa doanh nhân. Thông qua khảo sát, điều tra, thu thập số liệu sẽ xử lý số liệu nhằm phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Tổng Công Ty Việt Thắng hiện nay. Luận văn sử dụng chủ yếu phƣơng pháp nghiên cứu định tính. Sử dụng bảng câu hỏi phỏng vấn, điều tra, thảo luận nhóm, kết hợp quan sát cán bộ công nhân viên nhằm thu thập thông tin cho việc xác định mức độ quan tâm, cảm nhận về văn hóa doanh nghiệp, mức độ đánh giá của khách hàng và ngƣời tiêu dùng về văn hóa doanh nghiệp hiện tại của công ty. Ngoài ra để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn các nội dung nghiên cứu, luận văn còn kết hợp nhiều phƣơng pháp nghiên cứu khác. Với kết quả nghiên cứu của mình, tác giả mong muốn có thể hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Tổng Công Ty Việt Thắng tạo động lực thúc đẩy quá trình sản xuất, kinh doanh, nâng cao vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành Dệt May.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty Việt Thắng