Luận văn Khảo sát nguồn truyện dân gian Khmer Nam Bộ

Số trang: 116
Loại file: pdf
Lượt xem 591
Lượt tải 61

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:11

Mô tả :Lý do chọn đề tài – mục tiêu nghiên cứu Với dân số khoảng một triệu người, dân tộc Khmer là bộ phận tộc người chiếm một tỉ lệ khá lớn trong cơ cấu dân cư ở Nam Bộ nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Xét về mặt lịch sử, qua quá trình cộng cư với các dân tộc khác, tuy có tiếp thu những yếu tố văn hóa của những dân tộc anh em, chủ yếu là người Việt, họ vẫn giữ được bản sắc văn hóa đã định hình từ rất sớm của mình mà trong đó kho tàng truyện cổ góp vai trò quan trọng tạo nên sắc thái văn hóa riêng biệt của tộc người. Điều đáng chú ý nữa là từ nhiều thế kỷ qua, Phật giáo Tiểu thừa đã trở thành tập quán ăn sâu trong đời sống tinh thần và là điểm tựa về mặt tâm linh của người Khmer. Nói đến văn hóa Khmer cũng có nghĩa là nói đến văn hóa Phật giáo. Đời sống xã hội và văn hóa của người Khmer thấm nhuần tinh thần Phật giáo nên việc nghiên cứu văn học dân gian Khmer nói chung hay truyện dân gian Khmer nói riêng buộc phải lưu ý đến lớp văn hóa Phật giáo. Bởi vì xét cho cùng, bản sắc cá tính của truyện dân gian Khmer được hình thành từ những yếu tố văn hóa đó mà ra. Tuy nhiên dù sao thì văn học dân gian vẫn có quy luật phát triển riêng, nên tìm hiểu đặc trưng văn hóa trong phạm vi này không thể không đi từ cấu trúc loại hình của nó

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Khảo sát nguồn truyện dân gian Khmer Nam Bộ