Luận văn Phương trình tích phân của hàm có giá trị vectơ

Số trang: 53
Loại file: pdf
Lượt xem 1567
Lượt tải 192

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:11

Mô tả :Trong luận văn này tôi xét sự tồn tại nghiệm và tính chất compact, liên thông của tập nghiệm của phương trình tích phân phi tuyến có dạng                     1 2  1 2 0 0 , , , , t t x t t f t s x s ds K t s g s x s ds           ,t0 (*) trong đó i i , : 0; 0;         , i=1,2; f : 0;     2 E E , g E E : 0;      , K : 0; ( , )    2 L E E . E là không gian Banach thực với chuẩn . , L(E,E) là không gian các toán tử tuyến tính liên tục từ E vào E

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Phương trình tích phân của hàm có giá trị vectơ