Mã hóa và giải mã dữ liệu

Số trang: 0
Loại file: pdf
Lượt xem 212
Lượt tải 0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:37

Mô tả :CHưƠNG I: TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ MATLAB VÀ GUI I) Cơ bản về Matlab: 1) Giới thiệu chung về Matlab: 2) Khởi động Matlab: 2.1) Mở chương trình: 2.2) Nhập lệnh trong Matlab: 2.3) Sử dụng công cụ giúp đỡ: 3) Phép toán với vector và ma trận: 3.1) Các toán tử: 3.2) Làm việc với vector và ma trận: 4) Lập trình trong matlab: 4.1) Biểu thức điều kiện: 4.2) Vòng lập: 5)Hàm m-file: 6)Vẽ hình trong Matlab: II) Matlab GUI: 1) Giới thiệu: 2) Các hàm thường được sử dụng trong Gui: CHưƠNG II: CƠ BẢN VỀ ẢNH VÀ CÁC HÀM XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN TRONG MATLAB I) Các kiểu ảnh trong Matlab: 1) Ảnh Index: 2) Ảnh grayscale: 3) Ảnh nhị phân: 4) Ảnh RGB: II) Các phép biến đổi ảnh: 1) Biến đổi Fourier: 2) Phép biến đổi DCT: 3) Biến đổi Radon: III) Các hàm xử lý cơ bản: 1) Đọc và ghi dữ liệu ảnh: 2) Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu, kiểu ảnh: 2.1)Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu ảnh: 2.2) Chuyển đổi giửa các kiểu ảnh: 3)Các phép toán số học cơ bản đối với dữ liệu ảnh: 4) Các hàm hiển thị ảnh trong Matlab: 5) Các phép biến đổi hình học: 5.1) Phép nội suy ảnh: 5.2) Thay đổi kích thước ảnh: 5.3) Phép quay ảnh: 5.4) Trích xuất ảnh: CHưƠNG III: NÂNG CAO CHẤT LưỢNG ẢNH I) Mở đầu: II) Xử lý ảnh trong miền không gian: 1) Giới thiệu: 2)Phép biến đổi mức xám: 2.1) Một số phép biến đổi mức xám cơ bản: a) Ảnh âm bản: b) Phép biến đổi log: c) Biến đổi theo quy tắc lũy thừa: 2.2) Xử lý histogram 3)Lọc ảnh không gian: 3.1)Lọc tuyến tính: 3.2)Lọc phi tuyến: 3.3)Ứng dụng lọc ảnh không gian: 3.3.1)Các bộ lọc làm mịn ảnh: a)Lọc tuyến tính: b) Bộ lọc hạng(Order-Statistics filters): 3.3.2) Các bộ lọc làm sắc nét ảnh: 4) Lọc ảnh trong miền tần số: 4.1) Biến đổi Fourier rời rạc 2 chiều(2-D Discrete Fourier Transform( DFT)): 4.2) Lọc ảnh trong miền tần số: 4.2.1) Các khái niệm cơ bản: 4.2.2) Lọc thông thấp: 4.2.3) Lọc thông cao: CHưƠNG IV: KHÔI PHỤC ẢNH I) Giới thiệu: II) Nhiễu: 1) Nhiễu Salt and Pepper: 2) Nhiễu Gaussian: 3) Nhiễu Speckle: II)Khôi phục ảnh với các bộ lọc trong miền không gian: 1) Bộ lọc trung bình số học (Arithmetic Mean filter): 2) Bộ lọc trung bình hình học ( Geometric Mean filter): 3) Bộ lọc trị số trung bình ( Median filter): 4) Bộ lọc MIN & MAX: 5) Bộ lọc trung bình hài ( Harmonic Mean filter): 6) Bộ lọc điểm giửa ( Midpoint filter): III) Giảm nhiễu tuần hoàn với các bộ lọc trong miền tần số: 1) Bộ lọc chắn dải: 2) Bộ lọc thông dải: 3) Bộ lọc Notch: IV) Bộ lọc ngược: V) Bộ lọc Wiener: CHưƠNG V: TÁCH BIÊN ẢNH I) Cơ sở lý thuyết tách biên: II) Tách biên ảnh trong Matlab: 1) Bộ tách biên Sobel: 2) Bộ tách biên Prewitt: 3) Bộ tách biên Roberts: 4) Bộ tách biên Laplace của hàm Gauss (LoG): 5) Bộ tách biên điểm giao zero: 6) Bộ tách biên Canny: CHưƠNG VI: CHưƠNG TRÌNH LỌC ẢNH KẾT HỢP GUI I) Giới thiệu về giao diện của chương trình và chức năng của các thành phần: 1) Giao diện tổng quát của chương trình: 2) Nút “Add image”: 3) Nút “Reset”: 4) Add Noise: 5) Lựa chọn kiểu bộ lọc: 6) Kích thước bộ lọc: 7) Tần số trung tâm của bộ lọc Bandreject: 8) Bậc của bộ lọc Butterworth bandreject: 9) Độ rộng dải băng của bộ lọc Bandreject: 10) Nút “Apply”: 11) Nút “Close”: 12) Nút “Save”: 13) Nút “Save as”: 14) Nút “Noise image”: 15) Nút “Im spectrum”: 16) Nút “Filtered Im”: II) Giải thuật của các hàm M-file trong chương trình: 1) Hàm “padaddedsize”: 2) Hàm “changeclass”: 3) Hàm “gmean”: 4) Hàm “harmean”: 5) Hàm “phoanh”: 6) Hàm “bandreject”: III) Các bước tính toán trong nút “Apply”:

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Mã hóa và giải mã dữ liệu