Một số đặc điểm giải phẫu động mạch thận đoạn ngoài nhu mô ở người Việt Nam

Số trang: 42
Loại file: pdf
Lượt xem 514
Lượt tải 57

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:23

Mô tả :MỞ ĐẦU Giải phẫu động mạch thận cần thiết trong điều trị ngoại khoa. Động mạch thận đoạn trong xoang thận liên quan đến nhiều phương pháp điều trị (cắt thận bán phần, lấy sỏi thận, thuyên tắc động mạch thận, ).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Một số đặc điểm giải phẫu động mạch thận đoạn ngoài nhu mô ở người Việt Nam