Nghiên cứu, đánh giá giáo sinh trong thực tập sư phạm tiểu học

Số trang: 25
Loại file: docx
Lượt xem 2229
Lượt tải 267

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:20

Mô tả :Bài viết trình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn của việc xây dựng nội dung đánh giá giáo sinh thực tập sư phạm (TTSP) tiểu học theo mô hình năng lực bao gồm ba tầng: lĩnh vực, tiêu chí và chỉ báo cùng với thang định chất lượng 5 mức độ đạt: xuất sắc, tốt, khá, trung bình và không đạt. Mô hình này được xác lập từ tiến trình phân tích, tổng hợp và đánh giá các tài liệu đào tạo giáo viên (GV) tiểu học hiện hành trong nước cũng như mô hình đào tạo năng lực của các chương trình TTSP quốc tế.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Nghiên cứu, đánh giá giáo sinh trong thực tập sư phạm tiểu học