“Nông nghiệp sinh thái” và phát triển bền vững nông thôn miền núi

Số trang: 22
Loại file: pdf
Lượt xem 1790
Lượt tải 214

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 02/04/2018 23:14

Mô tả :Nội dung trình bày • Khủng hoảng trên Thế giới • Xu hướng trên Thế giới và tại Việt Nam • Sự lựa chọn của Mạng lưới Nông dân nòng cốt (NDNC) • Cơ hội phát triển „Nông nghiệp sinh thái‟ miền núi • Thách thức canh tác miền núi Việt Nam • Mục tiêu MECO-ECOTRA hướng tới “Nông nghiệp sinh thái” • Khái niệm về „Nông nghiệp sinh thái‟ • Chiến lược tiếp cận • Giải pháp ngắn hạn

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

“Nông nghiệp sinh thái” và phát triển bền vững nông thôn miền núi