Phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025

Số trang: 171
Loại file: pdf
Lượt xem 3037
Lượt tải 369

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 01:14

Mô tả :GIỚI THIỆU Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) mở đầu cho Thời kỳ Đổi mới đất nước đã đề ra ba chương trình kinh tế lớn: Lương thực - thực phẩm; Hàng tiêu dùng; Hàng xuất khẩu. Trong đó, Chương trình Hàng xuất khẩu được xác định là mũi nhọn có ý nghĩa quyết định đối với nhiều mục tiêu kinh tế trong 5 năm (1986 - 1990), đồng thời cũng là khâu chủ yếu của toàn bộ các quan hệ kinh tế đối ngoại, xuất khẩu phải trở thành mối quan tâm hàng đầu của tất cả các ngành, các cấp. Đồng thời, Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ VI của Đảng cũng đã xác định phương hướng phát triển thương mại trong giai đoạn này là tăng nhanh khối lượng xuất khẩu, đáp ứng được nhu cầu nhập khẩu, khắc phục cung cách làm ăn ít hiệu quả, tình trạng phân tán, lộn xộn, gây thiệt hại cả ở thị trường trong nước lẫn ngoài nước.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025

Tài liệu liên quan