Đề tài Hóa sinh học thực phẩm

Số trang: 18
Loại file: ppt
Lượt xem 2472
Lượt tải 305

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:04

Mô tả :Đặc điểm và cấu tạo của enzyme Lipase 1. Đặc điểm enzyme Lipase Enzyme này thuộc lớp enzyme Hydrolase, là nhóm enzyme xúc tác sự thuỷ phân.Phản ứng thủy phân làm đứt liên kết đồng hoá trị giữa hai nguyên tử của phân tử cơ chất gắn các phần tử của phân tử H2O. Các hoá trị được tạo nên do sự đứt liên kết trên có thể biểu thị như sau: A-B + H2O  A-H + B-OH A-B là phân tử cơ chất

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Hóa sinh học thực phẩm