Phương pháp so sánh thị trường trong thẩm định giá đất

Số trang: 31
Loại file: pptx
Lượt xem 2061
Lượt tải 257

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:54

Mô tả :Là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các tài sản tương tự với tài sản cần thẩm định giá đã giao dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường trong điều kiện thương mại bình thường vào thời điểm cần thẩm định giá hoặc gần với thời điểm cần thẩm định giá để ước tính và xác định giá trị thị trường của tài sản.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Phương pháp so sánh thị trường trong thẩm định giá đất