Quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển

Số trang: 85
Loại file: pdf
Lượt xem 163
Lượt tải 85

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:32

Mô tả :Ở các nước tưbản chủnghĩa (TBCN), thểchếchính trịphổbiến và chuẩn mực được xây dựng trên cơsởhọc thuyết tam quyền phân lập của Montesquieu . Quyền lực nhà nước được phân bổcho hệthống các cơquan lập pháp, hành pháp, tưpháp theo nguyên tắc độc lập - ngang bằng - chế ước lẫn nhau, nhằm mục đích phòng ngừa lạm dụng quyền lực (cơchếkiểm soát và đối trọng). Theo Montesquieu, thực hiện những nguyên tắc này là cơsở để đảm bảo tựdo chính trị. Ông viết: “Khi quyền lập pháp được sáp nhập với quyền hành pháp và tập trung vào một người hay một tập đoàn, thì sẽkhông có tựdo được

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển