Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

Số trang: 84
Loại file: pdf
Lượt xem 637
Lượt tải 79

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:13

Mô tả :- Xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) quận Thanh Xuân đáp ứng đủ yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của quận nói chung và các phƣờng nói riêng trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tạo ra công cụ hữu hiệu giúp các cấp chính quyền tăng cƣờng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai. - Đánh giá toàn diện hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liền kề trƣớc. Rà soát thực hiện kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc; xác định các chỉ tiêu chƣa thực hiện đƣợc đối với phần diện tích đƣợc bổ sung sử dụng cho các mục đích khác nhau; kết quả phân tích phải chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc; các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện trong kỳ kế hoạch cuối; các chỉ tiêu phải điều chỉnh, bổ sung trong quy hoạch đến năm 2020.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội