Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

Số trang: 204
Loại file: pdf
Lượt xem 1580
Lượt tải 186

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 23:00

Mô tả :LỜI NÓI ĐẦU Thực hiện Chỉ thị 32/1998/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2010; Tiền Giang đã tiến hành xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 1996-2010 và đã được phê duyệt năm 1999 cùng các quy hoạch phát triển của các ngành, các địa phương làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005, 10 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm cùng các dự án ưu tiên, đã góp phần phục vụ tích cực cho các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong quản lý, điều hành nền kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, trong những năm gần đây có nhiều yếu tố mới (kể cả yếu tố trong và ngoài nước) tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tiền Giang, đặc biệt trong năm 2005 Tiền Giang đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và thành phố Mỹ Tho được công nhận là đô thị loại II. nhiều cơ hội phát triển mới sẽ mở ra cho tỉnh. Để đánh giá được các yếu tố mới tác động đến Tiền Giang, gắn quy hoạch phát triển của tỉnh với quy hoạch phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và làm cơ sở xây dựng kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp với Viện Chiến lược phát triển tiến hành nghiên cứu cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020