Sự ảnh hưởng của đặc điểm ủy ban kiểm toán đến đạo đức tự nguyện công bố thông tin

Số trang: 16
Loại file: pdf
Lượt xem 1249
Lượt tải 144

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:05

Mô tả :Nghiên cứu này khảo sát sự ảnh hưởng của đặc điểm Ủy ban kiểm toán đến đạo đức tự nguyên công bố thông tin của 94 Công ty hàng đầu được niêm yết trên Bursa Malaisia. Nghiên cứu đã sử dụng và phân tích báo cáo hàng năm của các công ty và sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến để xem xét mối quan hệ giữa đạo đức tự nguyện công bố thông tin với đặc điểm của Ủy ban kiểm toán Công ty. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng chỉ có duy nhất 2 đặc điểm của Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ và sự kiêm nhiệm) có liên quan đến đạo đức trong việc tự nguyện công bố thông tin, trong khi tính độc lập, chuyên môn, tần suất các cuộc họp và quy mô thì không ảnh hưởng. Nghiên cứu này để giúp các bên liên quan trong việc chú trọng hơn vào đặc điểm của Ủy ban kiểm toán trong việc xác định đạo đức trong việc công bố thông tin của công ty.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Sự ảnh hưởng của đặc điểm ủy ban kiểm toán đến đạo đức tự nguyện công bố thông tin