Tham luận Đổi mới chính sách công và phát triển vùng ở Việt Nam

Số trang: 21
Loại file: pdf
Lượt xem 271
Lượt tải 24

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 01:48

Mô tả :Trải qua thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, môi trường và phát triển bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao. Các cân đối kinh tế vĩ mô cơ bản được bảo đảm. Để đạt được các thành tựu đó, chính sách phát triển kinh tế vùng đã đóng góp một vai trò quan trọng.  Cơ cấu kinh tế 6 vùng kinh tế - xã hội đều chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm dần, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng nhanh.  Đóng góp ngày càng cao vào tổng GDP cả nước  Tỷ lệ đô thị hóa tăng dần qua các năm  Hệ thống kết cấu hạ tầng và Hệ thống đô thị ngày càng phát triển

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tham luận Đổi mới chính sách công và phát triển vùng ở Việt Nam