Theo dõi và Đánh giá: Tăng cường các kết quả phát triển (Hội nghị bàn tròn lần thứ ba về Quản lý các kết quả phát triển)

Số trang: 9
Loại file: pdf
Lượt xem 3049
Lượt tải 370

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 23:41

Mô tả :Báo cáo trình bày tổng quan về Theo dõi và Đánh giá (TD&ĐG) trong khuôn khổ của chủ đề Quản lý vì các Kết quả phát triển (QLKQPT), chú ý đến cách tiếp cận dựa trên kết quả trong quản lý hành chính công mà trong đó có sự đóng góp của ODA (Viện trợ Phát triển chính thức). Báo cáo tập trung vào các áp lực bên trong và bên ngoài nhằm vào kết quả, tháo gỡ các khía cạnh khác nhau của TD&ĐG cũng như các cấp độ thực hiện TD&ĐG khác nhau, xác định các khó khăn trong hệ thống TD&ĐG phục vụ cho quản lý các kết quả phát triển, xem xét các sáng kiến đẩy mạnh cách tiếp cận dựa trên kết quả trong việc lập chương trình phát triển quốc tế, bao gồm cả khung hiệu quả hoạt động quốc gia và các đánh giá được thực hiện chung. Báo cáo kết thúc với phần trình bày về xây dựng năng lực cho hệ thống TD&ĐG và những khía cạnh chính trị, tổ chức và kỹ thuật cần phải xem xét

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Theo dõi và Đánh giá: Tăng cường các kết quả phát triển (Hội nghị bàn tròn lần thứ ba về Quản lý các kết quả phát triển)