Thiết kế công trình dân dụng bê tông cốt thép

Số trang: 34
Loại file: docx
Lượt xem 2698
Lượt tải 337

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:44

Mô tả :Chọn sơ bộ các kích thước tiết diện và cấu tạo sàn: Mái: sử dụng mái bằng, bê tông cốt thép, chỉ có hoạt tải sửa chữa. Bản sàn: giả sử lựa chọn sơ bộ theo: h_b=(1/35÷1/40) L_1=(1/35÷1/40)×3900=97.5÷111.1 mm Vậy, chọn bề dày bản sàn là hb= 100 mm. Dầm phụ : chọn sơ bộ kích thước tiết diện dầm h_d=4900/(14÷18)=270÷350mm,chọn h_dp=300 mm. b_d=h_d/(2÷3)=300/(2÷3) mm,chọn b_dp=200 mm.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Thiết kế công trình dân dụng bê tông cốt thép