Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử 9

Số trang: 24
Loại file: pdf
Lượt xem 2252
Lượt tải 274

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:24

Mô tả :Lịch sử là một một môn học đặc thù với những chuỗi sự kiện, diễn biến đã diễn ra trong quá khứ. Vì vậy, nhiệm vụ của dạy học lịch sử là khôi phục lại bức tranh quá khứ để từ đó rút ra bài học từ quá khứ, vận dụng nó vào trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Đây là môn học yêu cầu người học là phải “Biết sự kiện - Hiểu sự kiện – Nhớ sự kiện”, từ đó có sự phân tích, tư duy lôgic, khái quát, và đánh giá sự kiện. Tuy nhiên, các đồ dùng dạy học truyền thống hiện nay còn rất nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của bộ môn và yêu cầu của quá trình đổi mới phương pháp dạy học bộ môn lịch sử.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử 9