Đề tài Tìm hiểu động cơ từ kháng và từ kháng có cấu trúc mới sử dụng cho ô tô điện

Số trang: 64
Loại file: pdf
Lượt xem 173
Lượt tải 18

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:51

Mô tả :Ngày nay khi xã hội này càng phát triển , nhu cầu sử dụng xe ôtô cùng với các phƣơng tiện sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch tăng cao. Nhƣng vấn đề ở đây là nguồn nguyên liệu này không phải là vô tận. Chúng ta khai thác một cách thiếu tổ chức và sử dụng chƣa hợp lý, đứng trƣớc nguy cơ một ngày nào đó chúng sẽ cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch. Do đó ngày nay đi cùng sự phát triển của khoa học ôtô sử dụng động cơ điện đã dần trở lên phổ biến hơn. Trong một tƣơng lai không xa những chiếc ôtô điện sẽ là một phƣơng tiện di chuyển số một. Động cơ điện một chiều có cấu trúc từ kháng cho ôtô đang đƣợc sử dụng rộng rãi. Là loại động cơ ƣu việt dùng cho ôtô trong thời điểm hiện tại, với cấu trúc đơn giản nhƣng vấn đề hoạt động trên dải tốc độ của động cơ rất rộng luôn là mục tiêu tìm hiểu. Vì vậy em đƣợc bộ môn giao cho đề tài:“Tìm hiểuđộng cơ từ kháng và từ kháng có cấu trúc mới sử dụng cho ô tô điện”. Đồ án gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1:Tổng quan tình hình nghiên cứu ô tô điện trên thế giới và tại Việt Nam Chƣơng 2:Tìm hiểu động cơ từ kháng Chƣơng 3:Tìm hiểu động cơ từ kháng có cấu trúc mới sử dụng cho ô tô điện

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Tìm hiểu động cơ từ kháng và từ kháng có cấu trúc mới sử dụng cho ô tô điện