Tiểu luận Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế

Số trang: 204
Loại file: doc
Lượt xem 285
Lượt tải 2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:08

Mô tả :1)Khái niệm Hợp đồng đơn thuần là sản phẩm cuối cùng của đàm phán th¬ương l-ợng giữa các bên tham gia. Hợp đồng phản ánh vị thế th¬ơng l¬ợng của các bên trong quá trình đmf phán và ký kết hợp đồng. Hợp đồng kinh doanh quốc tế là một cam kết bằng văn bản quya định quyền lợi và trách nhiệm của các bên về hoạt động kinh doanh quốc tế 2) Đặc điểm kinh doanh quốc tế Hợp đồng kinh doanh quốc tế có những đặc đIểm sau: - Là một cam kết giữa các bên có quốc tịch khác nhau trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.Các bên tham gia giao kết hợp đồng phảI có t¬ cách pháp nhân theo quy định của luật phát. - Th¬ờng chịu sự đIũu chính của hệ thống pháp luật, cả pháp luật trong n¬ớc và pháp luật quốc tế. - Th¬ờng trình bày theo cấu trúc đIũu khoản. Cờu trúc này tạo đIũu kiện để các bên dễ dàng thấy đ¬ợc trách nhiẹem và quyền hạn trong từng công việc cụ thể. - Có tính chất phức tạp vì nó liên quan đến nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, phong tục tập quán kinh doanh quốc tế,sắc tháI văn hóa, đIều kiện tự nhiên, kinh tế _xã hội, bối cảnh quốc tế

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế