Tiểu luận Mối quan hệ giữa chi tiêu công và nghèo đói: bằng chứng thực nghiệm và giải pháp ở Việt Nam

Số trang: 29
Loại file: docx
Lượt xem 553
Lượt tải 61

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 03/05/2018 09:36

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU Nghèo đói là một vấn đề mang tính toàn cầu, không những ảnh hưởng đến các nước đang phát triển mà còn cả những nước phát triển. Có nhiều biện pháp để xóa đói giảm nghèo mà việc quản lí và chi tiêu công hợp lý là một trong những biện pháp có thể tác động khá lớn đến việc giảm tỉ lệ nghèo. Nhận ra được vấn đề này nhóm chúng em đã làm bài tiểu luận này nhằm làm rõ những ảnh hưởng của chi tiêu công tới đói nghèo. Mối quan hệ giữa nghèo đói trong ngắn hạn và dài hạn với các biến số khác trong bài nghiên cứu đã được được xác định bởi mô hình ECM và kiểm định đồng liên kết Johansen tương ứng. Bên cạnh đó chúng em cũng mở rộng xem những tác động của chi tiêu công tới nghèo đói ở Việt Nam như thế nào, sử dụng mô hình OLS để kiểm định thực nghiệm và đề ra những giải pháp cho Việt Nam.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Mối quan hệ giữa chi tiêu công và nghèo đói: bằng chứng thực nghiệm và giải pháp ở Việt Nam