Tiểu luận Tội phạm và cấu thành tội phạm

Số trang: 12
Loại file: docx
Lượt xem 1437
Lượt tải 167

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:27

Mô tả :TP là một hiện tượng tiêu cực nhất tr XH. TP xuất hiện cùng với sự ra đời của NN và PL, cũng như khi XH phân chia thành giai cấp đối kháng. Để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, NN đã quy định hvi nào là TP và áp dụng TNHS hoặc hình phạt đối với ng nào thực hiện các hvi đó. Do đó, TP k chỉ mang thuộc tính lịch sử - XH mà còn mang bản chất là 1 hiện tượng pháp lý.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Tội phạm và cấu thành tội phạm