Đề tài Để việc dạy và học môn lịch sử đạt kết quả hơn

Số trang: 16
Loại file: pdf
Lượt xem 430
Lượt tải 46

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:20

Mô tả :Đất nước ta đang bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hoá, với mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh đó, đặt ra những yêu cầu mới đối với phẩm chất và năng lực của người lao động, đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện. Để đáp ứng được yêu cầu này, cần phải nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu quê hương gia đình, lòng biết ơn, lòng nhân ái, tinh thần hiếu học, biết kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Để việc dạy và học môn lịch sử đạt kết quả hơn