Tiểu luận Xây dựng chiến lược hoạt động của cơ quan ủy ban nhân dân thị trấn Đạ Tẻh giai đoạn 2017 - 2021

Số trang: 25
Loại file: doc
Lượt xem 2969
Lượt tải 366

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:43

Mô tả :Quản trị chiến lược có tầm quan trọng to lớn, bởi vì trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội, ở đâu cũng có cách nhìn chiến lược. Trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng cần được quan tâm, chú trọng, chính quyền các cấp phải có được những dự báo, nhìn nhận tình hình cho tương lai để có thể xác định đúng mục tiêu và phương thức lãnh, chỉ đạo hoạt động. Do đó, trong các cơ quan đều phải xây dựng chiến lược hoạt động một cách hợp lý để từ đó có thể đưa ra các phương thức điều hành phù hợp cho từng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Xây dựng chiến lược hoạt động của cơ quan ủy ban nhân dân thị trấn Đạ Tẻh giai đoạn 2017 - 2021