Tiểu luận Xử lý tình huống về mất cân đối thu, chi ngân sách nhà nước thị trấn Yên Thế

Số trang: 19
Loại file: docx
Lượt xem 1970
Lượt tải 233

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 03/05/2018 09:35

Mô tả :PHẦN: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động tài chính rất rộng, thể hiện trên nhều lĩnh vực và liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều góc độ; trong đó cân đối thu, chi ngân sách nhà nước luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Cân đối ngân sách nhà nước về hình thức là cân đối giữa thu và chi ngân sách nhà nước. Cân đối ngân sách nhằm mục đích đảm bảo tài chính cho các cấp chính quyền trung ương và địa phương đủ nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Xử lý tình huống về mất cân đối thu, chi ngân sách nhà nước thị trấn Yên Thế