Tìm hiểu thực trạng vấn đề quan trắc môi trường nước trên địa bàn huyện Tuy An tỉnh Phú Yên năm 2014

Số trang: 36
Loại file: docx
Lượt xem 204
Lượt tải 24

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:19

Mô tả :I. Mục đích thực tập tốt nghiệp • Đây là đợt thực tập nhằm chuẩn bị thực hiện khoá luận tốt nghiệp • Khảo sát thực trạng môi trường và tìm hiểu quy trình quan trắc môi trường tại huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên. • Thu thập các số liệu thực tế phục vụ cho việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp cuối khóa. • Làm quen với các vấn đề có liên quan đến môi trường nhằm củng cố kiến thức và tạo nền tảng cho công việc trong tương lai. II. Nội dung thực tập • Khái quát về Trung Tâm Quan Trắc Môi Trường Tỉnh Phú Yên: vị trí địa lý, lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức • Tìm hiểu về hoạt động quan trắc môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường . • Nhận diện và đánh giá các vấn đề môi trường trong quá trình quan trắc môi trường nước: môi trường nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ • Hiện trạng quan trắc môi trường tại Trung Tâm. • Các vấn đề môi trường còn tồn tại và đề xuất giải pháp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tìm hiểu thực trạng vấn đề quan trắc môi trường nước trên địa bàn huyện Tuy An tỉnh Phú Yên năm 2014