Đề tài Thiết kế Cầu Sảo Phong tỉnh Quảng Bình

Số trang: 227
Loại file: pdf
Lượt xem 988
Lượt tải 119

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:14

Mô tả :Cầu Sảo Phong là cầu bắc qua sông Gianh nằm trên đoạn Tuyên Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình. Đây là tuyến đ-ờng huyết mạch giữa hai huyện X và Y , nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình. Hiện tại, các ph-ơng tiện giao thông v-ợt sông qua phà D nằm trên tỉnh lộ Quảng Bình. Để đáp ứng nhu cầu vận tải, giải toả ách tắc giao thông đ-ờng thuỷ khu vực cầu và hoàn chỉnh mạng l-ới giao thông của tỉnh, cần tiến hành khảo sát và nghiên cứu xây dựng mới cầu Sảo Phong v-ợt qua sông Gianh 1. Các căn cứ lập dự án Căn cứ quyết định số 1206/2004/QD - UB ngày11 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt qui hoạch phát triển mạng l-ới giao thông tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2001 - 2011 và định h-ớng đến năm 2020. Căn cứ văn bản số 215/UB - GTXD ngày 26 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Bình cho phép Sở GTVT lập Dự án đầu t- cầu Sảo Phong nghiên cứu đầu t- xây dựng cầu Sảo Phong. Căn cứ văn bản số 260/UB - GTXD ngày 17 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cho phép mở rộng phạm vi nghiên cứu cầu N về phía Tây sông Gianh. Căn cứ văn bản số 1448/CĐS - QLĐS ngày 14 tháng 8 năm 2001 của Cục đ-ờng sông Việt Nam.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế Cầu Sảo Phong tỉnh Quảng Bình