[Tóm tắt] Luận án Các yếu tố văn hóa cấp cá nhân ảnh hưởng đến ý định mua thuốc không toa tại Việt Nam

Số trang: 22
Loại file: pdf
Lượt xem 2271
Lượt tải 270

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:42

Mô tả :A.THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN 1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu Hiện nay các nghiên cứu thực nghiệm văn hóa ảnh hưởng lên hành vi tiêu dùng đã và đang thực hiện trên thế giới, tuy nhiên vẫn tồn tại bảy vấn đề cần làm sáng tỏ. Thứ nhất, về các lý thuyết lớn về hành vi tâm lý trong lĩnh vực sức khỏe vẫn chưa quan tâm đến nghiên cứu văn hóa ảnh hưởng lên hành vi và nhất là định hướng văn hóa cá nhân. Thứ hai, về quan điểm văn hóa mới và giá trị định hướng văn hóa cá nhân: Quan điểm về văn hóa mới, văn hóa không có tính đối xứng, không thuần nhất, không ổn định theo thời gian (Tung, 2008; Yaprak, 2008). Giá trị định hướng văn hóa cá nhân chính là những nhân tố chính của văn hóa (Luna, 2001). Các giá trị định hướng văn hóa cá nhân chính là nguồn gốc của quá trình hình thành hành vi con người (Arnould, 1989). Do đó cần làm sáng tỏ quan điểm văn hóa mới bằng các nghiên cứu thực nghiệm. Thứ ba, về nghiên cứu văn hóa cấp độ cá nhân trên nền tảng lý thuyết Hofstede (1991), lý thuyết Hofstede (1991) ra đời chỉ có giá trị ở cấp độ quốc gia, những luận cứ gần đây khẳng định lý thuyết Hofstede (1991) có giá trị ở cấp độ cá nhân.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận án Các yếu tố văn hóa cấp cá nhân ảnh hưởng đến ý định mua thuốc không toa tại Việt Nam