[Tóm tắt] Luận án Dựa vào cộng đồng để sử dụng khôn khéo đất ngập nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu - Trường hợp đất lúa nước của huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang

Số trang: 27
Loại file: pdf
Lượt xem 210
Lượt tải 22

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:22

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án Kinh nghiệm ở nhiều nước cho thấy những hệ thống quản lý tập trung hóa hay phương thức quản lý theo hướng áp đặt từ trên xuống chưa sát thực tế tỏ ra không đem lại hiệu quả đối với việc quản lý tài nguyên ven biển theo cách bền vững [Lê Diên Dực, 2000; Trần Thị Út và cs., 2014]. Trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) thì cộng đồng có vai trò vô cùng quan trọng, nếu không có sự tham gia của họ thì quá trình thích ứng sẽ gặp khó khăn, thậm chí thất bại. Tầm quan trọng của cộng đồng trong thích ứng với BĐKH đã khẳng định rõ tại Nghị quyết Trung ương 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương đảng về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” [BCHTW, 2013] và Chiến lược Quốc gia về BĐKH [Thủ tướng Chính phủ, 2011].

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận án Dựa vào cộng đồng để sử dụng khôn khéo đất ngập nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu - Trường hợp đất lúa nước của huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang