Tổng quan các bộ biến đổi dùng trong lưới P - Đi sâu xây dựng bộ biến đổi 12V sang 48V

Số trang: 56
Loại file: pdf
Lượt xem 274
Lượt tải 24

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:51

Mô tả :Trong tiến trình phát triển của loài ngƣời, việc sử dụng năng lƣợng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng. Từ đó đến nay, loài ngƣời sử dụng năng lƣợng ngày càng nhiều, nhất là trong vài thế kỷ gần đây. Trong cơ cấu năng lƣợng hiện nay, chiếm phần chủ yếu là năng lƣợng hóa thạch nhƣ: than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên. Tiếp theo là năng lƣợng từ nƣớc (thủy điện), năng lƣợng hạt nhân, năng lƣợng sinh khối (bio gas, ), năng lƣợng gió và năng lƣợng mặt trời chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Xã hội loài ngƣời sẽ không phát triển nếu nhƣ không có năng lƣợng. Ngày nay, năng lƣợng hóa thạch hay có thể gọi là năng lƣợng không tái sinh ngày càng cạn kiệt. Nhƣ chúng ta đã thấy, giá nhiên liệu đặc biệt là dầu mỏ tăng từng ngày, điều đó gây ảnh hƣởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trƣờng sống. Tìm kiếm nguồn năng lƣợng mới, năng lƣợng thay thế đang là nhu cầu cấp thiết. Nguồn năng lƣợng thay thế đó phải sạch, thân thiện với môi trƣờng, chi phí thấp, không cạn kiệt hay nói cách khác là có thể tái sinh và dễ sử dụng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tổng quan các bộ biến đổi dùng trong lưới P - Đi sâu xây dựng bộ biến đổi 12V sang 48V