Mẫu Đơn xin dự thi tuyển công chức hải quan

Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - Thủ trưởng đơn vị. . - Tên tôi là: Nam, Nữ: - Sinh ngày: - Quê quán: - Hộ khẩu thường trú: - Chỗ ở hiện nay: ĐT liên lạc: - Dân tộc: - Trình độ đào tạo: - Chuyên ngành đào tạo: Cơ sở đào tạo: - Ngoại ngữ: Tin học: Đối tượng ưu tiên nếu có (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): . Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức của.tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia dự kỳ thi tuyển công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự thi tuyển tại Hội đồng tuyển dụng công chức của Tổng cục Hải quan theo chuyên ngành . vào đơn vị . Nếu trúng tuyển, tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và của Tổng cục Hải quan. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC