Mô hình hệ thống hỗ trợ tích hợp cho tiến trình hoạch định chiến lược marketing

Bài viết nhằm cung cấp một cơ sở nền tảng cho việc phát triển và ứng dụng hệ thống hỗ trợ tích hợp cho tiến trình hoạch định chiến lược Marketing. Nghiên cứu tập trung vào ba giai đoạn của tiến trình hoạch định chiến lược Marketing: phân tích SWOT; đánh giá thị trường/sản phẩm; thiết đặt mục tiêu và hình thành chiến lược. Ngoài ra, một mô hình khái niệm cho hệ thống hỗ trợ tích hợp được phát triển nhằm tích hợp sức mạnh của các kỹ thuật và hệ thống thông tin như: hệ thống trí tuệ nhân tạo (ANN) hỗ trợ cho việc dự báo tốc độ tăng trưởng và thị phần; hệ thống chuyên gia (ES) hỗ trợ cho các đánh giá nhóm; vận dụng lý thuyết mờ cho các yếu tố chiến lược và suy luận cho việc hình thành chiến lược Marketing.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC