Mô hình tham chiếu hoạt động chuổi cung ứng SCOR (supply chain operation reference) do 3 tổ chức PRTM, AMR, SCC phát triển. Khái niệm: Mô hình SCOR là mô hình tổng quan, đưa ra hướng dẫn khung để phát triển cấu trúc chuỗi cung ứng. Mô hình chuỗi cung ứng bao gồm năm quy trình: hoạch định, mua hàng, sản xuất, phân phối và thu hồi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC