Mô phỏng kênh truyền dẫn AWGN sử dụng điều chế MQAM bằng Matlab

Công việc khảo sát và tính toán, thiết kế một kênh truyền dẫn số nói chung và kênh truyền dẫn AWGN sử dụng điều chế MQAM nói riêng . trong thực tế gặp phải rất nhiều khó khăn. Ví dụ như: việc tính toán các thông số, đại lượng của kênh truyền phức tạp và phạm vi thay đổi của các thông số để quan sát, thử nghiệm rất hạn chế . hơn nữa chi phí cho công việc này sẽ tốn kém. Trong khi đó, việc khảo sát kênh truyền dẫn thông qua máy tính lại dễ dàng hơn, chi phí ít tốn kém và đặc biệt có khả năng thay đổi thông số đầu vào đường truyền một cách linh hoạt. Do vậy, chúng tôi đã xây dựng nên chương trình này để đáp ứng yêu cầu đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC