Mối liên hệ giữa công nghiệp hóa - hiện đại hóa Nông nghiệp và nông thôn và công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế ở Việt Nam

Ngay từ thế kỷ XVIII, cuộc cách mạng nông nghiệp diễn ra lần đầu tiên ở Anh đã mang lại những thanh tựu to lớn và có ảnh hưởng tương đối rộng rãi. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thanh tựu đó, cuộc cách mạng hkoa học kỹ thuật diễn ra vào tế kỷ XIX đã nhanh chóng lan ra nhiều nước và ngày cangf phát triển mạnh. Hiện nay cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật II đang diễn ra trên toàn thế giới, ngày càng phát triển mạnh mẽ và là động lực chính cho sự phát triển của nhân loại. Để theo kịp đà phát triển của thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chiến lược cụ thể đẻ tiến hành công nghiệp hoá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp . Nước ta là một nước nông nghiệp có trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu, thấp kém so với nhiều nước. Văn kiện đại hội IX cũng như các nghị quyết trung ưong của Đảng ta đã kích động công nghiệp hoá Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đất nước. Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi phải bước đi thích hợp và có những giải pháp mang tính chiến lược .Công nghiệp hoá Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta , là con đường tất yếu để đưa Nhà nước, nông thôn nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu .Trogn những năm đổi mới vừa qua,công nghiệp hoá Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn đã được thực hiện một bước tạo ra sự thay đổi rõ nét của Nhà nước và nông thôn đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước .Ngay từ những năm đầu thập kỷ 90, hội nông dân Việt Nam đã phối hợp cùng bộ Nhà nước và phát triển nông thôn tổ chức phát động phong trào “nội dung thi đua sản xuất , kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” . Qua hơn 10 năm thực hiện đổi mới, đi đôi với việc áp dụng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế xã hội nông thôn như miễn giảm thuế, trợ giá cước vận tải, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, thực hiện khuyến nông, khuyến ngư . Phong trào đã đạt được những hiệu quả thiết thực, tạo ra bước chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ từng bước dổi mới góp phần đẩy nhanh tốc độ xoá đói giảm nghèo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC