Một số biện pháp nhằm hoàn thiện việc định giá đất đô thị ở nước ta

Đất đai là một tài nguyên vô cùng quý giá và không gì thay thế đợc. Luật đất đai năm 1987 đã khẳng định:Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là t liệu sản xuất không thể thay thế đợc, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trờng sống.”. Hiến pháp 1992 đẵ xác định :Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nớc thống nhất quản lý Do tầm quan trọng đặc biẹt đó của đất đai ,nên mỗi quốc gia phải quản lý sử dụng đất đai có hiệu quả nhất ,hợp lý nhất ,tiết kiệm nhất . Định giá đất là một trong những công cụ quan trọng của nhà nớc để quản lý đất đai có hiệu quả ,phát huy vai trò kinh tế của đất đai , tạo nguồn thu ngân sách quan trọng cho nhà nớc .Điều 12 Luật Đất Đai 1993 qui định : nhà nớc xác định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất ,cho thuê đất ,tính giá trị tài sản khi giao đất ,bồi thờng thiệt hại khi thu hồi đất ; chính phủ qui định khung giá các loại đất đối từng vùng và từng thửa đất theo thời gian. Định giá đất đô thị là một bộ phận của công tác định giá đất ,hiện nay công tác này đã phát huy đợc hiệu quả trong quản lý đất đai và trong quản lý giá đất ,tạo đà cho sự phát triển và quản lý thị trờng bất động sản. Nhng cũng phải công nhận thấy rằng vấn đề định giá đất đô thị còn nhiều bất cập, giá đất hiện nay còn thiếu chính xác ,chênh lệch quá xa so vơí giá thị trờng; điêù đó đã gây khó khăn, hạn chế cho công tác qủản lý đất đai và thị trờng bất động sản .Vấn đề đó đòi hỏi phải đi sâu vào bản chất sự việc ,phân tích thấu đáo vấn đề, nhằm tìm ra những hạn chế đồng thời đa ra những biện pháp khắc phục, hoàn thiện vấn đề. Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm : . Phân tích thực trạng ,tình hình định giá đất đô thị nớc ta trên cơ sở lý luận cơ bản của định giá đất đô thị. . Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện định giá đất đô thị. Đề tài gồm 3 phần: Phần I Tổng quan về giá đất đô thị Phần II Thực trạng về định gía đất đô thị ở nớc ta Phần III Một số biện pháp nhằm hoàn thiện định giá đất đô thị nớc ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC