Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần giải trí Thăng Long

Để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục cần phải có vốn nhằm phục vụ cho đầu tư ban đầu và bổ sung để đáp ứng nhu cầu của quá trình kinh doanh. Trong thực tế hiện nay ở nhiều doanh nghiệp, việc sử dụng vốn nói chung, vốn lưu động nói riêng còn phải gặp nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết. Tuy nhiên, để quản lí và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả, cần phải kết hợp một cách đồng bộ các giải pháp kinh tế, kĩ thuật, công nghệ Bên cạnh đó cũng cần có hành lang pháp lý nhất định của nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong cơ chế quản lí tài chính. Các doanh nghiệp Nhà nước có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân của nước ta. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở các doanh nghiệp này còn thấp. Theo điều tra trong toàn bộ các doanh nghiệp Nhà nước, người ta có nhận xét chung là vốn lưu động chu chuyển chậm, hệ số sinh lời bình quân thấp khoảng 11% năm. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần giải trí Thăng Long đã có nhiều cố gắng trong việc huy động và sử dụng vốn lưu động và đã đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động. Do vậy, việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động là rất cần thiết và cấp bách. Phạm vi nghiên cứu của chủ đề chủ yếu đề cập đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Bài báo cáo có sử dụng phương pháp thống kê kết hợp với phân tích Xuất phát từ thực tế trên và được sự hướng dẫn của thầy giáo Đặng Ngọc Đức, tôi đã chọn đề tài : “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần giải trí Thăng Long" làm mục đích và nội dung nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, nội dung chính của chuyên đề gồm 3 phần sau: Chương I: Những vấn đề lý luận về vốn lưu động trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng sử dụng VLĐ ở Công ty Cổ phần GiảI trí Thăng Long. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần Giẩi trí Thăng Long

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC