Một số biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Tín dụng là hoạt động chủ yếu và là mối quan tâm hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Mặc khác, trong điều kiện cụ thể ở nước ta hiện nay cũng như trong thời gian tới, nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại là nguồn vốn quan trọng, đóng vai trò chủ lực của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy việc phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro có ý nghĩa quyết định đến hoạt động kinh doanh của một ngân hàng, một hệ thống ngân hàng thương mại và thậm chí đối với cả nền kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC