Một số cải tiến đối với phép biến đổi ma tập để tối ưu hóa câu truy vấn trên chương trình datalog

Phép biến đổi ma tập được đánh giá là một trong những kỹ thuật tối ưu câu truy vấn rất có hiệu quả trong cơ sở dữ liệu suy diễn. Lý do quan trọng đối với sự thành công của kỹ thuật này là sự kết hợp được các ưu điểm của kỹ thuật ước lượng trên xuống (top-down) và dưới lên (bottom-up), từ đó giảm thiểu được số các sự kiện cần tính và tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu. Tính lôi cuốn của kỹ thuật ma tập được thể hiện ở tính hiệu quả của nó ([3, 4, 5]). Tuy nhiên, phép biến đổi ma tập chưa hẳn là một chiến lược định giá câu truy vấn tốt nhất. Bài báo tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến phép biến đổi ma tập và đề xuất một số cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của nó trong việc tối ưu câu truy vấn trên chương trình Datalog.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC